Steun ons en help Nederland vooruit

Samen naar een beter werkende gemeente

Voorst moet een regiegemeente in plaats van een fusiegemeente zijn. De gemeenteraad moet bepalen hoe de uitvoering van de regie van deze taken moet gebeuren. uitbesteden.

Sport, cultuur en recreatie

Voorst sportieve, recreatieve en culturele trekpleister!

Economie

Focus op faciliteren kleine bedrijfjes die vaak van thuis uit starten en daarna gaan groeien

Verkeer en vervoer

Geen rondweg om Twello. Wel moet er een deugdelijk verkeersplan komen met extra aandacht voor fietsers.

Milieu en duurzaamheid

Ook bij geluidhinder beter rekening houden met álle inwoners van de gemeente

Sociale zaken en welzijn

Kleinschaligheid bij sociale zaken en welzijn biedt kansen

Onderwijs

Brede school voor een plezierige (leer)omgeving, ook buiten de lesuren

Openbare orde en veiligheid

Samenwerking bevorderen op openbare orde en veiligheid in plaats van elkaar te hinderen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening richten op mensen en mogelijkheden

Financieel beleid

Op financieel gebied heeft D66 een gedegen visie. Het huishoudboekje moet op orde zijn. Dit betekent dat D66 uitgaat van een sluitende meerjarenbegroting. Op jaarbasis mag er een tijdelijk tekort ontstaan, maar dat moet dan snel ingehaald worden.